Den her affotograferede telefonbog blev udgivet af Brabrand Bogtrykkeri. Bemærk, at telefonbogen ikke er scannet men affotograferet og samlet i en PDF-fil. Derfor kan man ikke søge i teksten. Det er muligt at zoome ind på siderne, så man bedre kan læse teksten.

Brabrand Telefonnøgle 1956

Telefonnøglen for Brabrand, Aarslev, Tilst, True 1956-57 [PDF] ca. 16 Mbyte

Der må ikke ændres i PDF-filen. Telefonbogen er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Til sidst i telefonbogen finder man denne vejledning:

Vejledning i brug af Automat-Telefon Apparater

ved Samtaler i Aarhus-Omraadet

Ved Opkald løftes Telefonen af Apparatet; man afventer Klartone – en vedvarende Tone i Telefonen – og naar Klartonen lyder, benyttes Apparatets Nummerskive saaledes:

Ønskes Forbindelse med en Telefon under en Fuldautomatisk Central i Aarhus-Omraadet, drejes det ønskede Nummer Ciffer for Ciffer regnet fra venstre, idet man hver Gang drejer, indtil Fingeren støder mod Anslaget, og derefter lader Nummerskiven løbe frit tilbage. For Eksempel 25753, drej: 2, derefter 5, 7, 5 og til sidst 3. Er Nummeret ledigt, høres RINGETONE: en i langsom takt afbrudt Tone, der ophører, naar den kaldte Abonnent tager Telefonen og svarer.

Er Nummeret optaget, høres OPTAGET-TONE: en med korte Mellemrum gentaget Tone. I saa Fald maa Telefonen straks lægges paa Apparatet og nyt Opkald til samme Nummer tidligst forsøges efter 1 Minuts Forløb.

Efter Samtalens Afslutning lægges Telefonen straks på Apparatet.

Under Samtale maa Telefonen ikke lægges paa Apparatet og Nummerskiven ikke bevæges, da Samtalen herved afbrydes.

Ved ankommende Forbindelser (Opkald fra Centralen) kan Apparatet dog flyttes til en anden Stikkontakt under Samtalen, saafremt Flytningen ikke varer mere end 1 1/2 Minut.

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.